Menedżer administracji publicznej - studia magisterskie


Menedżer administracji publicznej
studia magisterskie


O kierunku

Kształcenie na tym kierunku opiera się na nowoczesnym, interdyscyplinarnym rozumieniu zjawisk zachodzących w administracji publicznej i jej otoczeniu. Studenci będą zdobywać kluczowe kompetencje z perspektywy sektora publicznego związane z zarządzaniem rozwojem miast, smart city, logistyką miejską, zarzadzaniem projektami, partycypacją społeczną, a także coachingiem i mentoringiem.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w otoczeniu szeroko rozumianej administracji publicznej, z uwzględnieniem umiejętności biznesowych, a także przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program kształcenia ma na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy

Perspektywy zawodowe

Menedżer administracji publicznej - studia magisterskieAbsolwent studiów II stopnia na tym kierunku, po zakończeniu kształcenia, zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów. Rozwinie teoretyczne jak i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, w tym w sektorze przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonujących zadania publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw prywatnych. Kompetencje specyficzne absolwenta studiów obejmują zatem nie tylko zakres ogólnej wiedzy teoretycznej, związanej z kierunkiem studiów, ale także wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne, określone w programie i nabywane w trakcie studiów.

Kariera po studiach

Studia magisterskie na kierunku Menedżer administracji publicznej przygotowują m.in. do pracy w:
Menedżer administracji publicznej - studia magisterskie- urzędach gmin,
- starostwach powiatowych,
- urzędach marszałkowskich,
- urzędach wojewódzkich,
- urzędach pracy,
- instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,
- placówkach kultury,
- organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
- kancelariach prawnych,
- przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
- firmach doradczych i konsultingowych.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
1.kierunku Administracja,
2.kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych,
3.innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry [2 lata]
Uzyskany tytuł: magister
nr=0