Informacje dotyczące zaliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

1. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej.
2. Student może uzyskać informacje o otrzymanych ocenach logując się na indywidualne konto w uczelnianym systemie informatycznym e-dziekanat
Login: nr albumu
Hasło: Pesel
3. Studenci mają obowiązek kontrolowania na bieżąco poprawności indywidualnych wpisów ocen w uczelnianym systemie informatycznym. 
Wszelkie niezgodności wpisanych ocen z wcześniejszymi informacjami lub ustaleniami należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć danego semestru (zakończenie zajęć: studia stacjonarne - 28.01.2019 r.) lub przeprowadzonego zaliczenia, a w przypadku oceny z zaliczenia całego modułu, w tym modułów kończących się egzaminem, w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (zakończenie sesji poprawkowej 17.02.2019 r.)
Zastrzeżenia co do ocen wpisanych do uczelnianego systemu informatycznego studenci zgłaszają bezpośrednio do nauczyciela akademickiego, który wystawił ocenę, a w wyjątkowych sytuacjach do pracownika właściwego Dziekanatu.
4. Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana Wydziału o powtarzanie modułu, w terminie do dnia 01 marca 2019 r.  (wzór podania jest dostępny na stronie wydziału) .
Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów.
nr=0