Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia (magisterskie)

studia II stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

    Społeczeństwo na co dzień nie myśli o zagrożeniach, jeśli publicznie się o nich nie mówi. Co nie sprawia, że niebezpieczeństw nie ma. Istnieją, co więcej, ewoluują wraz z rozwojem technologii. Równocześnie rozwija się zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa – cichych bohaterów codzienności, dbających o spokojne życie – grup i całych społeczeństw.

    Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, pozwalających na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

Ogólnie o kierunku:

-        czas trwania studiów – 2 lata (4 semestry);

-        profil kształcenia – praktyczny;

-        uzyskany tytuł – magister;

-        system studiów 

-      studia stacjonarne (poniedziałek – piątek);

-      „Ucz się i pracuj” (zajęcia w wybrane weekendy (w Uczelni) oraz 2-3 razy w tygodniu popołudniami (również on- line).

-      niestacjonarne (sobota – niedziela – od 6 do 8 zjazdów w trakcie semestru)

 

Wybrane moduły realizowane na kierunku:

-        Wojny i konflikty zbrojne - historia i współczesność;

-        Strategie bezpieczeństwa;

-        Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa;

-        Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu indywidualnym oraz instytucjonalnym;

-        Zarządzanie kryzysowe;

-        Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;

-        System mobilizacyjny państwa;

-        Systemy autonomicznego dozoru;

-        Militarne i pozamilitarne zagrożenia państwa;

-        Zarządzanie infrastrukturą krytyczną;

-        Taktyka i technika interwencji;

-        Kryminologia;

-        Szkolenie strzeleckie;

-        Podstawy informatyki śledczej z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego

-        Psychologia bezpieczeństwa;

-        Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych;

-        Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa;

-        Nauka o wojnie i pokoju;

-        Systemy bezpieczeństwa wybranych państw.

Studia umożliwią nabycie praktycznych umiejętności, które pomogą odpowiednio wdrożyć się w zawód, poprzez:

-         zajęcia w laboratorium kryminalistycznym;

-         zajęcia w laboratorium cyberbezpieczeństwa;

-         zajęcia strzeleckie;

-         zajęcia z obsługi dronów;

-         zajęcia w pracowni zarządzania kryzysowego;

-         praktyczne szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego;

-         uczestnictwo w programie Legii Akademickiej;

-         Praktykę zawodową w wymiarze 360 godzin, realizowaną w trakcie II, III, IV semestru studiów – wybór miejsca praktyki przez studentów zgodnie z kierunkiem studiów.

     Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą w toku studiów wyjeżdżać na praktyki i studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

    Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny 
(np. laboratorium e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).

ABSOLWENT

Praca po studiach:

       Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w strukturach administracji publicznej: rządowej, samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w instytucjach państwowych m.in. w organach ochrony prawnej, prywatnych agencjach ochrony, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej. Ponadto, ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod 
i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy. 

      Absolwent po ukończeniu studiów może podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.


Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:

-        analizy procesów i zjawisk społecznych, politycznych i prawnych wywołujących stany zagrożenia bezpieczeństwa;

-        posługiwania się normami i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi w obszarach związanych z bezpieczeństwem jednostki i państwa;

-        podejmowania działań związanych z planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem w różnych sektorach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego;

-        monitorowania, przewidywania i interpretacji zjawisk wywołujących zagrożenia dla bezpieczeństwa; 

-        uczestnictwa w akcjach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz wdrażania procedur w sytuacjach kryzysowych;

-        sporządzania i oceny dokumentacji oraz przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

-        pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i sprawnej komunikacji, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;

nr=0