pokaż menu
Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku
Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane przez 4 semestry.
Zajęcia realizowane w czasie studiów obejmują moduły (przedmioty lub bloki przedmiotów) kształcenia: ogólnego,podstawowego, kierunkowego oraz moduły związane z określoną specjalnością.
Student może wybrać jedną z dwóch specjalności:
 • bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czego i jak uczymy?
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
 • zna i rozumie: zasady funkcjonowania władz, instytucji publicznych i społecznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • potrafi monitorować procesy społeczne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa;
 • rozpoznaje mechanizmy zachowań w sytuacjach kryzysowych;
 • zna zasady działań interwencyjnych;
 • posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia zarówno w szpitalach, jak i w innych podmiotach leczniczych.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:
 • analizy procesów i zjawisk społecznych, politycznych i prawnych wywołujących stany zagrożenia bezpieczeństwa;
 • posługiwania się normami i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi w obszarach związanych z bezpieczeństwem jednostki i państwa;
 • podejmowania działań związanych z planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem w różnych sektorach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • monitorowania, przewidywania i interpretacji zjawisk wywołujących zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
 • uczestnictwa w akcjach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz wdrażania procedur w sytuacjach kryzysowych;
 • sporządzania i oceny dokumentacji oraz przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i sprawnej komunikacji,
 • identyfikuje symptomy zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
 • dostrzega i rozumie znaczenie ochrony zdrowia i środowiska dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki  i społeczeństwa;
 • ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskie Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Specjalności
 • bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
 • kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci,którzy są absolwentami kierunków z obszarów nauk społecznych oraz obszarów nauk medycznychi nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej,
 • innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.