pokaż menu
Kierunek Filologia

Studia I stopnia

 

     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się pozyskaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa i w przyszłości będą zajmować się praktyczną realizacją zadań związanych z pracą tłumacza, w obszarze odpowiadającym językowi obcemu, będącemu przedmiotem studiów. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w jednostkach gospodarczych i instytucjach polskich oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.

 

O kierunku:
tryb studiów - studia stacjonarne
czas trwania studiów - 3 lata (6 semestrów)
profil kształcenia - praktyczny
uzyskany tytuł - licencjat

 

Specjalność filologia angielska 
         specjalizacje:
         translatoryka
         język angielski w biznesie i turystyce 

 

  Strategia kształcenia filologicznego obejmuje przedmioty w zakresie grupy treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych i kształcenia specjalizacji. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

• Konwersatorium języka angielskiego (prowadzone przez Native Speakera !!!);
• Praktyczna znajomość języka angielskiego;
• Moduły językoznawcze;
• Moduły kulturo- i literaturoznawcze;
• Moduły kształcenia specjalizacji, w skład których realizowane są m.in.;
język specjalistyczny, przekład tekstów specjalistycznych, przekład ustny/pisemny,  komunikacja językowa, korespondencja handlowa.

 

Sylwetka absolwenta
     Absolwent specjalności translatoryka
oprócz wykształcenia kierunkowego nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki przekładu na język i z języka angielskiego, poznają od strony teoretycznej i praktycznej najważniejsze elementy warsztatu tłumacza, są przygotowani do działalności związanej z tłumaczeniami zarówno zespołowej, jak i indywidualnej, z poszanowaniem zasad prawnych. Nabywa umiejętności swobodnej konwersacji na poziomie C1 (CEF). Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, połączoną z gruntowną wiedzą na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.
     Absolwent specjalizacji język angielski w biznesie i turystyce oprócz kształcenia filologicznego posiada kompetencje w zakresie podstaw wiedzy o ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości, bankowości i zarządzania. Zna słownictwo specjalistyczne z ww. dziedzin gospodarki, a także posiada znajomość technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy. Nabywa umiejętności swobodnej konwersacji na poziomie C1 (CEF) na tematy biznesowe i kulturowo-turystyczne z kontrahentami anglojęzycznymi. Absolwent modułu język angielski w biznesie i turystyce podczas zajęć praktycznych prowadzonych na podstawie autentycznych materiałów zaczerpniętych ze świata biznesu i turystyki oprócz wykształcenia kierunkowego nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności redagowania tekstów biznesowych, jak również związanych z branżą turystyczną, zwłaszcza korespondencji, raportów, wytycznych, broszur informacyjnych i reklamowych.

 

Współpraca z otoczeniem zawodowym:
Współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją publiczną i samorządową, ośrpdkami kultury i sztuki sektorem pozarządowym oraz organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych, a również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

 

Praktyki zawodowe
Student zdobywa doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach zajmujących się turystyką.
Wymiar praktyk zawodowych wynosi 480 godzin w cyklu kształcenia:
wstęp do praktyki zawodowej - zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni
w wymiarze 30 godzin w trakcie II semestru studiów,
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie przerwy wakacyjnej II semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów,
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów,
praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów.

 

Ponadto studenci kierunku filologii mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

Praca po studiach:
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie pracy nie tylko w biurach tłumaczeń, ale również też w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy podmiotach sektora usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka obcego. Absolwent jest też przygotowany do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej o dowolnym profilu, a także podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i korporacjach o charakterze międzynarodowym (działy handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania kapitałem, finansowe, public relations, marketingu itp.) prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych itp.), w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości specjalistycznego języka angielskiego/niemieckiego, a także w firmach teleinformatycznych i finansowych w zakresie obsługi klienta zagranicznego.

 

Pracownie językowe i laboratorium e-edukacji (NOWOŚĆ!!!)
Uczelnia dysponuje m.in. pracowniami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, a także  laboratorium  e-edukacji w którym znajduje się m.in. kabina do tłumaczeń symultanicznych wraz z aparaturą symultaniczną (najnowszej technologii w tej dziedzinie). Laboratorium e-edukacji wykorzystywane jest przede wszystkim do ćwiczenia tłumaczenia symultanicznego przez studentów filologii. Ponadto umożliwią obsługę konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

 

Dodatkowe informacje:
Absolwenci specjalności filologii angielskiej mogą w Uczelni uzupełnić wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego nadające im uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie języka angielskiego.