Kierunek Filologia

Studia I stopnia

 

     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się pozyskaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa i w przyszłości będą zajmować się praktyczną realizacją zadań związanych z pracą tłumacza, w obszarze odpowiadającym językowi obcemu, będącemu przedmiotem studiów. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w jednostkach gospodarczych i instytucjach polskich oraz wybranych krajów Unii Europejskiej.

 

O kierunku:
tryb studiów - studia stacjonarne
czas trwania studiów - 3 lata (6 semestrów)
profil kształcenia - praktyczny
uzyskany tytuł - licencjat

 

Specjalność filologia angielska 

Specjalizacje:

         • język angielski w biznesie 

         Oferta skierowana jest do osób planujących podjęcie pracy w międzynarodowych korporacjach, a także w polskich instytucjach i jednostkach gospodarczych, które wykorzystują język angielski w codziennych kontaktach biznesowych. Oprócz opanowania podstawowej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie praktycznego wykorzystania języka specjalistycznego (w tym m.in. w sferze gospodarczej, administracyjno-prawnej, ekonomii, marketingu czy public relations).

           • język angielski z językiem niemieckim 

           Oferta skierowana jest do osób, które w przyszłości będą zajmować się praktyczną realizacją zadań  związanych z pracą tłumacza w obszarze języka angielskiego, a także dodatkowo języka  niemieckiego. W efekcie ukończenia studiów absolwent osiągnie znajomość języka głównego (języka  angielskiego) na poziomie C1, zaś poprzez rozbudowany komponent praktycznej nauki języka  drugiego (języka niemieckiego) zdobędzie umiejętności pozwalające na swobodne posługiwanie się  nim w praktyce zawodowej. Połączenie znajomości obu języków obcych wraz z praktycznymi  umiejętnościami w zakresie przekładu pisemnego i ustnego  ma na celu ułatwienie absolwentom  znalezienia pracy, szczególnie na rynku lokalnym.


Specjalizacje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017:

         translatoryka
         język angielski w biznesie i turystyce 

  Strategia kształcenia filologicznego obejmuje przedmioty w zakresie grupy treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych i kształcenia specjalizacji. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

• Konwersatorium języka angielskiego (prowadzone przez Native Speakera !!!);
• Praktyczna znajomość języka angielskiego;
• Moduły językoznawcze;
• Moduły kulturo- i literaturoznawcze;
• Moduły kształcenia specjalizacji, w skład których realizowane są m.in.;
język specjalistyczny, przekład tekstów specjalistycznych, przekład ustny/pisemny,  komunikacja językowa, korespondencja handlowa.

 

Sylwetka absolwenta
     Absolwent specjalizacji translatoryka
oprócz wykształcenia kierunkowego nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki przekładu na język i z języka angielskiego, poznają od strony teoretycznej i praktycznej najważniejsze elementy warsztatu tłumacza, są przygotowani do działalności związanej z tłumaczeniami zarówno zespołowej, jak i indywidualnej, z poszanowaniem zasad prawnych. Nabywa umiejętności swobodnej konwersacji na poziomie C1 (CEF). Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, połączoną z gruntowną wiedzą na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.
     Absolwent specjalizacji język angielski w biznesie i turystyce oprócz kształcenia filologicznego posiada kompetencje w zakresie podstaw wiedzy o ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości, bankowości i zarządzania. Zna słownictwo specjalistyczne z ww. dziedzin gospodarki, a także posiada znajomość technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy. Nabywa umiejętności swobodnej konwersacji na poziomie C1 (CEF) na tematy biznesowe i kulturowo-turystyczne z kontrahentami anglojęzycznymi. Absolwent modułu język angielski w biznesie i turystyce podczas zajęć praktycznych prowadzonych na podstawie autentycznych materiałów zaczerpniętych ze świata biznesu i turystyki oprócz wykształcenia kierunkowego nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności redagowania tekstów biznesowych, jak również związanych z branżą turystyczną, zwłaszcza korespondencji, raportów, wytycznych, broszur informacyjnych i reklamowych.

 

 Współpraca z otoczeniem zawodowym:

Współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją publiczną i samorządową, ośrpdkami kultury i sztuki sektorem pozarządowym oraz organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych, a również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

 

Praktyki zawodowe
Student zdobywa doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach zajmujących się turystyką.
Wymiar praktyk zawodowych wynosi 480 godzin w cyklu kształcenia:
wstęp do praktyki zawodowej - zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni
w wymiarze 30 godzin w trakcie II semestru studiów,
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie przerwy wakacyjnej II semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów,
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów,
praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów.

 

Ponadto studenci kierunku filologii mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

Praca po studiach:
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie pracy nie tylko w biurach tłumaczeń, ale również też w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy podmiotach sektora usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka obcego. Absolwent jest też przygotowany do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej o dowolnym profilu, a także podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i korporacjach o charakterze międzynarodowym (działy handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania kapitałem, finansowe, public relations, marketingu itp.) prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych itp.), w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości specjalistycznego języka angielskiego/niemieckiego, a także w firmach teleinformatycznych i finansowych w zakresie obsługi klienta zagranicznego.

 

Pracownie językowe i laboratorium e-edukacji 
Uczelnia dysponuje m.in. pracowniami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, a także  laboratorium  e-edukacji w którym znajduje się m.in. kabina do tłumaczeń symultanicznych wraz z aparaturą symultaniczną (najnowszej technologii w tej dziedzinie). Laboratorium e-edukacji wykorzystywane jest przede wszystkim do ćwiczenia tłumaczenia symultanicznego przez studentów filologii. Ponadto umożliwią obsługę konferencji oraz spotkań międzynarodowych.

 

Dodatkowe informacje:
Absolwenci specjalności filologii angielskiej mogą w Uczelni uzupełnić wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego nadające im uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie języka angielskiego.

nr=0