Kierunek Administracja

Studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny


Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką administracji i w przyszłości będą zajmować się administrowaniem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w administracji publicznej polskiej i wybranych krajów Unii Europejskiej.
 
Ogólnie o kierunku:
system studiów – studia stacjonarne (poniedziałek – piątek) i niestacjonarne (sobota – niedziela – średnio od 6 do 10 zjazdów w trakcie semestru)
czas trwania studiów – 3 lata (6 semestrów)
profil kształcenia – praktyczny
uzyskany tytuł – licencjat
 
Specjalności:
• menadżer w administracji publicznej
• administracja i prawo w biznesie
 
Wybrane moduły realizowane na kierunku:
• etyka w administracji
• mediacje i negocjacje
• podstawy ekonomii i zarządzania
• podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
• podstawy prawa rodzinnego
• prawo administracyjne
• prawo cywilne
• prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
• prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej
• prawo pracy
• prawoznawstwo
• procedury administracyjne
• statystyka z demografią
• wstęp do administracji
• zamówienia publiczne, umowy publicznoprawne
• zarządzanie w administracji
 
Wybrane moduły realizowane na specjalności menadżer w administracji publicznej:
• dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
• marketing w administracji publicznej
• odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
• partnerstwo publiczno – prywatne
• pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
• wybrane narzędzia i techniki menadżera
• zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
• zarządzanie finansami w administracji publicznej
• zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 
Wybrane moduły realizowane na specjalności administracja i prawo w biznesie:
• kreowanie wizerunku firmy
• odpowiedzialność karno – skarbowa przedsiębiorcy
• prawo handlowe
• prawo konkurencji i konsumentów 
• prawo podatkowe
• projekty i pozyskiwanie funduszy UE
• umowy w obrocie gospodarczym
• zarządzanie małym przedsiębiorstwem
• zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Praktyki zawodowe w instytucjach publicznych i innych realizujących zadania z zakresu administracji:
• wstęp do praktyki zawodowej – zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni w wymiarze 70 godzin (studia stacjonarne) i 26 godzin (studia niestacjonarne) w trakcie II semestru studiów
• praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin, realizowane w trakcie II, IV i VI  semestru studiów – wybór miejsca praktyki przez studentów
 
Praca po studiach: 
• praca w administracji publicznej i prywatnej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne, rządowe, samorządowe, społeczne i inne realizujące zadania z zakresu administrowania
• zarządzanie jednostkami gospodarczymi i praca w tych jednostkach oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
• kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni
 
Czego i jak uczymy – sylwetka absolwenta:
Absolwent w wyniku kształcenia zarówno w obiektach Uczelni, jak i poza nimi uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną w zakresie praktycznego wykonywania czynności administracyjnych w ramach struktur administracji publicznej, predestynując do pracy także w innych niepublicznych i prywatnych jednostkach organizacyjnych. 
Ponadto poznaje przy tym: 
• istotę, koncepcję i rolę administracji zwłaszcza procesu administrowania;
• zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce i państwach Unii Europejskiej;
• uwarunkowania prawne i pozaprawne regulujące rynek oraz uczestników obrotu gospodarczego.
     Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie: 
• wykonywania czynności administrowania  i zarządzania w pracy zawodowej i w życiu osobistym; 
• tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Jednocześnie potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i funkcjonować na rynku jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiadając niezbędne umiejętności organizacyjne, techniczne, prawne    i personalne.
Wybór specjalności na kierunku Administracja rozszerza absolwentom perspektywy zawodowe. 
 
 
* Menadżer w administracji publicznej:
Absolwent specjalności Menedżer w administracji publicznej nabywa kwalifikacje zawodowe w zakresie  funkcjonowania sektora publicznego, zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, prawa administracyjnego oraz kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. W ramach realizacji programu studiów uwzględniono również zagadnienia współpracy administracji publicznej z otoczeniem, w tym dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w zarządzaniu na poziomie regionalnym i lokalnym.
Obszar przyszłego zatrudnienia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na specjalności Menedżer w administracji publicznej jest bardzo rozległy i umożliwia wybór wielu ścieżek kariery zawodowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w sektorze publicznym i strukturach politycznych (administracja rządowa  i samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu, województwa, organizacje publiczne), w instytucjach pracujących na rzecz jednostek sektora publicznego (organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe), w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, w biurach programowania i projektowania, w funduszach i agencjach oraz w różnorakiej działalności, gdzie w grę wchodzi nadrzędna kategoria interesu  publicznego.
 
* Administracja i prawo w biznesie:
Absolwent specjalności Administracja i prawo z biznesie uzyska przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Jego wiedza i umiejętności będą mogły zostać wykorzystane w podmiotach o różnej wielkości – od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające w otoczeniu międzynarodowym.
W szczególności absolwent tego kierunku będzie zdolny do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Jego kompetencje będą mogły jednak zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonalnych tego ostatniego – poczynając od departamentów organizacyjno – administracyjnych i finansowo-księgowych poprzez działy związane z działalnością produkcyjną bądź usługową. 
Absolwent kierunku będzie również w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów tej działalności. Będzie on bowiem w stanie samodzielnie określić optymalną formę prowadzonej działalności, przeprowadzić procedurę jej rejestracji oraz właściwie zorganizować jej bieżące działanie, w tym kreować wizerunek firmy.
Potencjalne zatrudnienie absolwenta kierunku nie będzie ograniczone do sektora przedsiębiorstw – przygotowanie zawodowe pozwoli na znalezienie pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli działać na styku obu obszarów – administracji i biznesu – w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje, bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw.
 

Absolwent studiów na kierunku Administracja jest przygotowany do pracy w różnych sektorach administracji publicznej – tak rządowej,  jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
 
Współpraca z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo – badawczych, ale również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.
 
 
Studenci kierunku Administracja mogą w toku studiów wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.
 

Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny (np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).
 
nr=0