pokaż menu
Kierunek Administracja

Studia I stopnia
 
     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką administracji i w przyszłości będą zajmować się administrowaniem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w administracji publicznej polskiej i wybranych krajów Unii Europejskiej.
 
Ogólnie o kierunku:
• tryb studiów
- studia stacjonarne (poniedziałek - piątek) i niestacjonarne (sobota i niedziele - średnio 6 zjazdów studentów na zajęcia w trakcie semestru)
• czas trwania studiów - 3 lata (6 semestrów)
• profil kształcenia - praktyczny
• uzyskany tytuł - licencjat
 
Specjalności:
administracja jednostek publicznych
administracja w biznesie
 
Wybrane moduły realizowane na kierunku:
wstęp do administracji
prawoznawstwo
podstawy ekonomii i zarządzania
prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej
prawo administracyjne
podstawy prawa cywilnego
procedury administracyjne
finanse publiczne
prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
prawo pracy
statystyka z demografią
mediacje i negocjacje
 
Wybrane moduły realizowane na specjalności administracja jednostek publicznych:
dostęp do informacji publicznej i ochrona danych
projekty i ich realizacji w administracji
strategie i rozwój lokalny
administrowanie – studium przypadku
 
Wybrane moduły realizowane na specjalności administracja w biznesie:
organizacja i formy działania jednostek gospodarczych
zarządzanie małym przedsiębiorstwem
projekty i pozyskiwanie funduszy
zarządzanie zasobami ludzkimi
odpowiedzialność karno – skarbowa przedsiębiorcy
 
Praktyki zawodowe w instytucjach publicznych i innych realizujących zadania z zakresu administracji:
wstęp do praktyki zawodowej - zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni w wymiarze 100 godzin w trakcie II semestru studiów
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie przerwy wakacyjnej II semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów
praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów
 
Praca po studiach:
praca w administracji publicznej i prywatnej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne rządowe, samorządowe, społeczne i inne realizujące zadania z zakresu administrowania
zarządzanie jednostkami gospodarczymi i praca w tych jednostkach oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni
 
Czego i jak uczymy - sylwetka absolwenta:
Absolwent w wyniku kształcenia zarówno w obiektach Uczelni, jak i poza nimi uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną w zakresie praktycznego wykonywania czynności administracyjnych w ramach struktur administracji publicznej, predestynując do pracy także w innych niepublicznych i prywatnych jednostkach organizacyjnych. Ponadto poznaje przy tym:
- istotę, koncepcję i rolę administracji zwłaszcza procesu administrowania,
- zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce i państwach Unii Europejskiej,
- uwarunkowania prawne i pozaprawne regulujące rynek oraz uczestników obrotu gospodarczego,
- podstawowe regulacje gałęzi prawa publicznego i prywatnego oraz podmiotowe i przedmiotowe zakresy kompetencji organów administracji państwa i samorządu.
Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie: wykonywania czynności administrowania i zarządzania w pracy zawodowej i w życiu osobistym; tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów (jakie mogą pojawić się w działalności tych organizacji) pozyskując i rozwijając kompetencje społeczne. Jednocześnie potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i funkcjonować na rynku, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą posiadając niezbędne umiejętności organizacyjne, techniczne, prawne i personalne.

     Stopień opanowania języka obcego u osoby kończącej studia pierwszego stopnia odpowiada poziomowi B1–B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wybór specjalności na kierunku Administracja rozszerza absolwentom perspektywy zawodowe.
* administracja jednostek publicznych ugruntowywana jest wiedza z zakresu struktur i funkcji administracji publicznej, jej sfer ingerencji oraz kształtowania stosunków publicznoprawnych w wybranych obszarach działania administracji. Absolwent specjalności nabywa umiejętności projektowania, analizy, planowania i konstruowania aktów normatywnych. Dostrzega także potrzebę współpracy międzysektorowej, budowania partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego oraz konieczność kształtowania pozytywnego wizerunku administracji, wagę etyki zawodowej i etosu służby publicznej.
* administracja w biznesie przekazywana i utrwalana jest wiedza z zakresu rozwoju aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości, zatrudniania pracowników i polityki kadrowej. Absolwent nabywa umiejętności administrowania i zarządzania małym przedsiębiorstwem, w tym tworzenia biznesplanu, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz realizacji obowiązków pracodawcy w sferze podatkowej i ubezpieczeniowej. Osoba kończąca studia jest świadoma wymagań wypływających ze społecznej odpowiedzialności w biznesie, dostrzega korzyści płynące z budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, docenia wagę etyki w biznesie.
 
***
     Absolwent studiów na kierunku Administracja jest przygotowany do pracy w różnych sektorach administracji publicznej – tak rządowej,  jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
***
     Współpraca z otoczeniem zawodowym:
Współpraca z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych, a również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.
 
***
     Studenci w toku studiów kierunku administracja mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.
 
***
     Pracownie specjalistyczne, językowe, laboratorium e-edukacji, zasoby biblioteczne i dostęp do baz danych.
     Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny, pracowniami i laboratoriami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, (np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).