pokaż menu
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia

 

     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości będą zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz budowie i działaniu w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

 

Ogólnie o kierunku:
• tryb studiów
- studia stacjonarne (poniedziałek - piątek) i niestacjonarne (sobota i niedziela - średnio 6 zjazdów studentów na zajęcia w trakcie semestru)
• czas trwania studiów - 3 lata (6 semestrów)
• profil kształcenia - praktyczny
• uzyskany tytuł - licencjat

 

Specjalności:
administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie

 

Wybrane moduły realizowane na kierunku:
wstęp do nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym
prawoznawstwo
podstawy ekonomii i zarządzaniu
podstawy psychologii
socjologia
prawo administracyjne
procedury administracyjne
prawo karne i prawo wykroczeń
kryminologia i kryminalistyka
bezpieczeństwo społeczności lokalnych
bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
postępowaniach w przypadkach zagrożeń i w sytuacjach kryzysowych

 

Wybrane moduły realizowane na specjalności administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego:
bezpieczeństwo wewnętrzne - zagrożenia, patologie (w tym badania socjologiczne)
bezpieczeństwo wewnętrzne i jego realizacja przez jednostki administracji publicznej i gospodarczej
służby, inspekcje, straże i inne podmioty w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Wybrane moduły realizowane na specjalności bezpieczeństwo resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie:
instytucjonalne i prawne podstawy resocjalizacji
diagnoza w resocjalizacji
środowiskowe i instytucjonalne działania resocjalizacyjne

 

Praktyki zawodowe w instytucjach publicznych i innych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:
wstęp do praktyki zawodowej - zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni w wymiarze 100 godzin w trakcie II semestru studiów
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie przerwy wakacyjnej II semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów
praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów
praktyka zawodowa specjalnościowa w wymiarze 160 godzin, realizowana w trakcie IV semestru studiów - wybór miejsca praktyki przez studentów

 

Praca po studiach:
 praca w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne rządowe, samorządowe i pozarządowe (np. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służba Celna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i społeczności lokalnych,
 zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich instytucjach publicznych, jednostkach gospodarczych i innych,
 praca w jednostkach publicznych i innych organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa osób niedostosowanych społecznie oraz resocjalizacją (więziennictwo, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wychowawcze itp.) i pomocą postpenitencjarną,
 kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni cywilnej lub służb mundurowych.

 

Czego i jak uczymy - sylwetka absolwenta:

Absolwent w wyniku kształcenia zarówno w obiektach Uczelni, jak i poza nimi uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z nauk społecznych, zwłaszcza definiowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa polskiego, europejskiego oraz światowego poznając przy tym zasady współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Ponadto poznaje przy tym:
- zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce i Unii Europejskiej,
- podmiotowe i przedmiotowe zakresy kompetencji organów administracji państwa i samorządu (w tym procesy administrowania i zarządzania realizowane przez administrację publiczną oraz wykonuje w praktyce czynności administrowania i zarządzania),
- podstawowe uregulowania gałęzi prawa publicznego i prywatnego,
- główne mechanizmy zachowań człowieka w sytuacjach trudnych (kryzysowych) oraz przejawy patologii społecznych, bezpieczeństwa społecznego, w tym społeczności lokalnych.

 

     Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie:
- wykonywania czynności administrowania i zarządzania głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w pracy zawodowej i w życiu osobistym;
- posługiwania się przepisami prawa publicznego i prywatnego (w tym z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej);
- tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów, jakie mogą pojawić się w praktyce funkcjonowania tych organizacji;
- funkcjonowania na rynku, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą;
- stosowania uwarunkowań organizacyjnych, technicznych, prawnych i innych w zakresie praktycznego zapobiegania i niwelowania skutków wszelkich zagrożeń w różnych sferach funkcjonowania państwa, obywateli i w stosunkach międzynarodowych.

 

     W wyniku kształcenia w obiektach Uczelni i poza nimi (głównie praktyka zawodowa) absolwent oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych pozyska kompetencje społeczne w zakresie rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie; identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem, w tym dotyczących praw człowieka; współdziałania i pracowania w określonej organizacji przyjmując w niej różne role; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; interpretowania i rozstrzygania dylematów związane z administrowaniem i stosowaniem prawa międzynarodowego; uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych; określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Stopień opanowania języka obcego u osoby kończącej studia pierwszego stopnia odpowiada poziomowi B1–B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

    Wybór specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozszerza absolwentom perspektywy zawodowe.

 

     Absolwent specjalności administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oprócz wiedzy nabywa umiejętności praktyczne wraz z kompetencjami społecznymi. Posiada wiadomości o strukturach, zadaniach i działalności jednostek administracji publicznej rządowych i samorządowych oraz jednostek gospodarczych, funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, także o instytucjach prawa, ekonomii oraz społecznych występujących w działaniach jednostek publicznych i prywatnych, realizujących zadania z zakresu administrowania i zarządzania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

     Absolwent specjalności bezpieczeństwo i resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie nabywa w trakcie studiów oprócz wiedzy, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Posiada wiadomości o instytucjach prawa, ekonomii oraz społecznych występujących w działaniach jednostek publicznych i prywatnych, realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie oraz posiada umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania czynności kierowniczych i innych w jednostkach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo osobom niedostosowanym społecznie, w tym prowadzących procesy resocjalizacji takich osób. Dysponuje informacjami o patologiach w zachowaniu ludzkim, problemach i kwestiach społecznych mających wpływ na zjawisko niedostosowania społecznego osób, w tym o mechanizmach i metodach resocjalizacji, pomocy postpenitencjarnej, a także samych strukturach i instytucjach realizujących zadania z tego zakresu.

 

***

     Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w różnych sektorach administracji publicznej, tak rządowej,  jak i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. Jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

***

     Współpraca z otoczeniem zawodowym:
Współpraca z administracją publiczną i samorządową, służbami i jednostkami zapewniającymi ład społeczny, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych, a również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

 

***

     Studenci w toku studiów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą wyjeżdżać na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

***

     Pracownie specjalistyczne, językowe, laboratorium e-edukacji, zasoby biblioteczne i dostęp do baz danych. 
    Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do: * prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny, * kryminalistyczną, * pracowniami i laboratoriami językowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, (np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).