Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

      Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości będą zajmować się bezpieczeństwem zawodowo.   
W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych. Wiedza zostanie wzbogacona się o najistotniejsze zagadnienia m.in. z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, psychologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii i stosunków międzynarodowych.

 

Ogólnie o kierunku:

 czas trwania studiów – 3 lata (6 semestrów);

-        profil kształcenia – praktyczny;

-        uzyskany tytuł – licencjat;

-        system studiów 

         studia stacjonarne (poniedziałek – piątek);

        „Ucz się i pracuj” (zajęcia w wybrane weekendy (w Uczelni) oraz 2-3 razy w tygodniu popołudniami  (również on- line).

 

Wybrane moduły realizowane na kierunku:

-        System bezpieczeństwa państwa;

-        Podstawy zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie wewnętrznym;

-        Techniki interwencji;

-        Zwalczanie przestępczości;

-        Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;

-        Kryminalistyka;

-        Teoria i praktyka strzelań;

-        Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;

-        Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa;

-        Podstawy systemów autonomicznego dozoru;

-        Bezpieczeństwo społeczności lokalnych;

-        Zarządzanie ryzykiem;

-        Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów;

-        Wojna hybrydowa;

-        Zwalczanie terroryzmu;

-        Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa;

Studia umożliwią nabycie praktycznych umiejętności, które pomogą odpowiednio wdrożyć się w zawód, poprzez:

-         zajęcia w laboratorium kryminalistycznym;

-         zajęcia w laboratorium cyberbezpieczeństwa;

-         zajęcia strzeleckie;

-         zajęcia z obsługi dronów;

-         zajęcia w pracowni zarządzania kryzysowego;

-         praktyczne szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego;

-         uczestnictwo w programie Legii Akademickiej;

-         Praktykę zawodową w wymiarze 720 godzin, realizowaną w trakcie II, IV i VI semestru studiów – wybór miejsca praktyki przez studentów zgodnie z kierunkiem studiów.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą w toku studiów wyjeżdżać na praktyki i studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

    Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny 
(np. laboratorium e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).

 

ABSOLWENT

Praca po studiach:

-        praca w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne rządowe, samorządowe i pozarządowe (np. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służba Celna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i społeczności lokalnych;

-        zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich instytucjach publicznych, jednostkach gospodarczych i innych;

-        praca w jednostkach publicznych i innych organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia;

-        kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni cywilnej lub służb mundurowych.

Sylwetka absolwenta:

      Absolwent uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza definiowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa polskiego, europejskiego oraz światowego poznając przy tym zasady współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Ponadto poznaje przy tym: 

-        zakresy kompetencji organów administracji państwa i samorządu, w tym procesy administrowania i zarządzania realizowane przez administrację publiczną, oraz wykonuje 
w praktyce czynności administrowania i zarządzania;

-        główne mechanizmy zachowań człowieka w sytuacjach trudnych (kryzysowych) oraz przejawy patologii społecznych, bezpieczeństwa społecznego, w tym społeczności lokalnych.

Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie: 

-  wykonywania czynności administrowania i zarządzania głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w pracy zawodowej i w życiu osobistym;

-  posługiwania się przepisami prawa (w tym z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej);

-  tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów, jakie mogą pojawić się w praktyce funkcjonowania tych organizacji;

-  funkcjonowania na rynku jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą;

-  stosowania uwarunkowań organizacyjnych, technicznych, prawnych i innych w zakresie praktycznego zapobiegania i niwelowania skutków wszelkich zagrożeń w różnych sferach funkcjonowania państwa, obywateli i w stosunkach międzynarodowych.

 

 

nr=0